மே 17, 2012

முள்ளிவாய்க்காலில் இழந்தவர்களுக்காய்...
ஆண்டுதோறும்

எங்கள்

உயிர்வலிகள்

வீரியத்தோடு

மீண்டும், மீண்டும்

மீளப்புதுப்பிக்கப்படும்

நாள்.